GIH

Nou ap bati Sant Kominotè nou an

SIPÒTE NOU!

Nou kontan soumèt demann sa a pou jwenn ak sipò ou kòm yon moun ki te montre devouman jistis sosyal ak ranfòse kominote nou. Nou gade pou pi devan pou patenarya ou nan efò koperativ pou nou ede ranfòse kominote Cap Rouge a nan bati yon espas kreyatif, san danje, ak dirab pou manm kominote nou yo rasanble, aprann ak grandi ansanm.

Rechèch montre ke yon kominote benefisye lè jèn moun gen aksè nan aktivite lwazi ak aktivite apre lekòl. Prezans nan lekòl la ak nòt timoun yo amelyore, ensidans nan konpòtman ki riske diminye, ladrès pou lavi ak abitid sante pou tout lavi yo akeri. Gen plis pase 200 jèn moun ki gen laj ant 5 ak 18 ans ki ap viv nan zòn kote nou ap planifye pou bati espas sa a. Okenn nan timoun yo kounye a pa gen opsyon pou patisipe nan espò apre lekòl, atizay ak atizana, edikasyon, oswa aktivite lwazi e nou ap planifye pou nou chanje sa. Nou senpleman manke espas pou nou ka fè plis avec timoun yo, se pou sa nou mande pou ede nou.

Avèk anpil respè
Ekip Grown in Haiti